logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 13.10.2022

İlaca Bağlı Gelişen Miyopi: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Miyopi, görme bozukluğunun başta gelen sebeplerinden birisidir. Sistemik ajanlar miyopiye üç ana mekanizma ile sebep olurlar. Silier kas spazmı ile lensin refraktif gücünün artması, su tutulmasıyla lensin refraktif gücünün artması ve son olarak ise silier proseslerin şişmesi ile lensin öne doğru yer değiştirmesidir. Üveal dokuda idiyosenkritik reaksiyon doz bağımsızdır ve temel patolojidir. Genelde siliokoroidal efüzyon sonucu silier cisim-lens-iris bloğunun öne yer değiştirir, zonüler fibrillerde gevşeme ile miyopi oluşur. Bu duruma sebep olan birçok ilaç bildirilmiştir ve en çokta sulfa deriveleri miyopiye sebep olmaktadır. Asetazolamid, topiramat, indapamid, sulfasalazin, metazolamid, ko-trimaksazol, etokszolamid, hidroklorotiazid, klortalidon, psikotropik ajanlar bu gruptadır. Bu derlemede miyopiye sebep olan ilaçlar ve patolojik mekanizmaları ile tedavileri anlatılacaktır.

Keywords: Asetazolamid, İlaçlar, miyopi, suprasiliyer koroid efüzyonu, sülfa türevleri

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 74-79
Article Information
Received : 28.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 13.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Fahrettin AKAY : SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Akay F, Güven YZ, Kahraman HG. İlaca Bağlı Gelişen Miyopi: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (1): 74-79
Read: 399
Cited: 0
Download : 40