logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.10.2022

Trombofili ve Retina

Abstract
Retinal vasküler tıkanıklıklar görme kaybı yaratan en sık görülen retina hastalıklarındandır. Trombofili, genetik veya akkiz tromboz oluşturan faktörler sonucunda ortaya çıkan tromboz eğilimidir. Retina arter ve ven oklüzyonlarında bildirilen en sık trombofilik bozukluk Faktör V Leiden mutasyonu ve Antifosfolipid Antikor Sendromu olup, en az sıklıkla bildirilen trombofilik bozukluk Anti-trombin III, Protein S, Protein C eksiklikleridir. Bunlara ilaveten hiperhomosisteinemi ve Metilentetrahidrofolat redüktaz polimorfizmine de sık rastlanmaktadır. Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan yaşlı hastalarda, genç hastalarda, bilateral retinal vasküler tıkanıklığının görüldüğü olgularda, önceki tromboemboli öyküsü tarifleyen olgularda veya ailede tromboz öyküsü varlığında trombofili ve koagulopati açısından detaylı araştırma yapılmalıdır.

Keywords: Thrombofili, retinal vasküler hastalıklar, koagulopati

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 134-138
Article Information
Received : 27.06.2022
Accepted : 24.10.2022
First Published (online): 24.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Umut Aslı DİNÇ : [email protected]
Citation : Dinç UA. Trombofili ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 (2): 134-138
Read: 299
Cited: 0
Download : 15